Unilever en de sustainable development goals

Al sinds 2010 richt de groeistrategie van Unilever zich sterk op duurzame ontwikkeling. Het Sustainable Living Plan moet duurzaamheid mainstream maken in de hele keten en het bedrijf laten groeien. In de tussentijd is er met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN ook een strategie voor de wereld opgesteld. Niet meer dan logisch volgens Unilever-topman Paul Polman, zelf ook betrokken bij de totstandkoming van de doelen: ‘Er is nu eenmaal geen businesscase voor blijvende armoede en klimaatverandering.’ Maar hoe vertaal je die 17 doelen voor de wereld naar de strategie én de dagelijkse business van een organisatie? Anniek Mauser, directeur Duurzaamheid bij Unilever, vertelt hoe dit bij Unilever wereldwijd en in de Benelux vorm heeft gekregen.

Anniek mauser

Om de 17 Werelddoelen voor 2030 te realiseren is iedereen nodig. Overheden, burgers, NGO’s, en in het bijzonder het bedrijfsleven. Dat Unilever, net als vele andere bedrijven, meedacht bij de invulling van de doelen en veel aandacht heeft voor de realisatie ervan, is dan ook niet vreemd. In het geval van Unilever sluiten de doelen aan bij de eigen duurzame groeistrategie die in 2010 is ingezet: het Sustainable Living Plan. Dat moet de groei van het bedrijf loskoppelen van de negatieve impact op het milieu en tegelijk de positieve maatschappelijke impact vergroten. Grofweg wil Unilever tegen 2030 de milieuvoetafdruk van de productie en het gebruik van producten gehalveerd hebben, terwijl het bedrijf intussen moet blijven groeien. Ook wil het bedrijf tegen 2020 meer dan 1 miljard mensen helpen om hun gezondheid en hygiëne te verbeteren en de levenstandaard van miljoenen mensen verhogen. Het plan moet meer groei opleveren, lagere kosten, minder risico en meer vertrouwen.

Alles in kaart voor strategie

Anniek Mauser vertelt wat eraan voorafging om de duurzame groeistrategie destijds op te kunnen stellen. ‘Om te weten waar we stonden, hebben we in 2009 een milieu-impactanalyse van onze producten gedaan. Zo’n tweeduizend producten die samen representatief zijn voor ons gehele productportfolio, van thee tot tandpasta, zijn aan een levenscyclusanalyse onderworpen. We hebben per product van grondstof tot afvalverwerking onder andere bekeken hoeveel broeikasgasuitstoot en afval er ontstaat en hoeveel water er gebruikt wordt. Vervolgens hebben we per type product bepaald waar ‘hotspots’ zitten, waar de grootste verbeteringen kunnen worden gemaakt en vervolgens waar we naartoe willen werken. Al deze doelen geaggregeerd hebben geleid tot het Unilever Sustainable Living Plan, met drie grote overkoepelende doelen en daaronder zestig concrete commitments.’ Jaarlijks is in een rapportage te lezen hoe ver Unilever staat met het bereiken van de doelen en waar knelpunten en nieuwe uitdagingen liggen.

Elk bedrijf, groot of klein, heeft baat bij de Werelddoelen.

Anniek Mauser

Kiezen voor de grootste impact

In 2016 hebben de Werelddoelen uitdrukkelijk een plaats gekregen in het plan. Anniek Mauser vertelt hoe beide agenda’s op elkaar aansluiten: ‘Het Sustainable Living Plan is onze bedrijfsstrategie. De Sustainable Development Goals kun je zien als het plan voor de wereld. Ons plan heeft een natuurlijke match met de SDG’s. De overlap is logisch: als globaal opererende onderneming hebben veel thema’s een nauwe link met onze eigen doelstellingen.’ Om te komen tot oplossingen voor wereldwijde vraagstukken, zoals in de Werelddoelen omschreven, is volgens Unilever meer nodig dan wat binnen de eigen activiteiten en met leveranciers tot stand kan worden gebracht. De nadruk ligt daarom op gezamenlijke acties met overheden, ngo’s en andere betrokkenen uit de sector op drie focusgebieden. Dit zijn drie doelen waarin het bedrijf zodanig veel invloed, middelen en schaalgrootte heeft, dat ze een verschil kunnen maken. Unilever werkte uit welke acties ze in samenwerking willen inzetten op de doelen die gaan over het uitbannen van honger (doel 2), toegang tot water, sanitair en hygiëne (doel 6) en gezonde bossen en een rijke biodiversiteit (doel 15). Het gaat dan bijvoorbeeld om de inkoop van palmolie: in 2019 moet die van 100% gecertificeerde bron zijn. En om het ondersteunen van landen bij het zorgen voor toegang tot veilig drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Bijvoorbeeld door het stimuleren van gedragsverandering.

Van globaal naar lokaal

Op deze manier heeft Unilever op mondiaal niveau vastgesteld waar zij een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Daar blijft het niet bij, want juist de lokale activiteiten en contacten zijn belangrijk om die bijdrage te versterken én om andere betrokkenen, waaronder de medewerkers zelf, te enthousiasmeren. Anniek Mauser legt uit dat de link met de Werelddoelen voor Unilever op lokaal niveau minstens zo groot is als op wereldniveau: ‘De Global Goals worden gemakkelijk gezien als iets voor “daar”, in andere, zich ontwikkelende landen. Maar het is juist belangrijk om ook kritisch te kijken naar wat je lokaal, hier in Nederland, doet en kunt doen.’

Het is belangrijk om ook kritisch te kijken naar wat je lokaal, hier in Nederland, doet en kunt doen.

Anniek Mauser

Bestaande acties in kaart brengen

Mauser, die zich richt op de Benelux, startte met het in kaart brengen van de huidige activiteiten per Werelddoel. Waar draagt Unilever al actief bij aan oplossingen voor maatschappelijke en milieuvraagstukken? ‘Het project Waterspaarders, waarbij kinderen hun ouders oproepen om korter te douchen, draagt bijvoorbeeld bij aan doel 13 (klimaatverandering stoppen). De biovergister in de ijsfabriek, die resten van bijvoorbeeld ijs omzet in gas, draagt bij aan doel 7 (schone en duurzame energie). En het project in Amsterdam en Den Haag, waar Unilever samenwerkt met de gemeenten om de jeugdwerkloosheid terug te dringen door jongeren ervaring op te laten doen door de verkoop van ijs, draagt bij aan doel 8 (eerlijke en sociale economische groei). Er zijn dus al heel veel activiteiten die je zo over de Werelddoelen kunt leggen.’

Samenwerken in de ketens

Met impact in zoveel verschillende ketens – van landbouw tot het opruimen van de gebruikte verpakking – is het logisch dat samenwerken met alle betrokken partijen noodzakelijk is om de doelen te bereiken. En dat begint vaak op lokaal niveau. Stakeholders betrekken en inspireren is dan ook een van de manieren om bij te dragen aan het behalen van de doelen. In het voorjaar van 2016 organiseerde Unilever Benelux alweer de zesde jaarlijkse stakeholderbijeenkomst, speciaal voor al die betrokkenen, om de voortgang ten aanzien van het Unilever Sustainable Living Plan te delen. Deze bijeenkomst stond dit jaar volledig in het teken van de Werelddoelen. Zo’n 150 bezoekers, onder meer leveranciers, afnemers en financiers en mensen werkzaam bij NGO’s, overheden, in de wetenschap en het bedrijfsleven, waren er die dag bij. Nog niet voor iedereen waren de Werelddoelen zo tastbaar. De bijeenkomst bracht de doelen dichterbij en liet zien welke bijdrage iedereen afzonderlijk en samen kan leveren.

De werelddoelen geven aanleiding voor extra inspanningen, voor het aanscherpen van bedrijfsdoelen en voor het betrekken en in beweging brengen van stakeholders.

Anniek Mauser

Werelddoelen helpen te structureren

Voor Unilever zijn de thema’s van de Werelddoelen niet nieuw: het Sustainable Living Plan loopt al enkele jaren en de doelen sluiten hier goed bij aan. Wel zijn de doelen aanleiding voor extra inspanningen op thema’s waar het bedrijf veel impact kan maken, voor het aanscherpen van bedrijfsdoelen en voor het betrekken en in beweging brengen van stakeholders. Mauser benadrukt dat elk bedrijf, groot of klein, baat heeft bij de Werelddoelen, maar dat de aanpak natuurlijk kan verschillen: ‘De Sustainable Development Goals kunnen juist ook een startpunt zijn voor je organisatie om te verduurzamen. Het is een allesomvattende agenda, die helpt om structuur aan te brengen in je strategie. Begin vooral met het in kaart brengen van wat je al doet en de raakvlakken die je al hebt met de doelen. Daarbij kun je kijken op welke doelen je al een bijdrage levert of kunt leveren. Niet elk bedrijf zal met alle doelen raakvlakken hebben, dat hoeft ook niet.’

Meer weten over de invulling van de Werelddoelen in de bedrijfsstrategie van Unilever? In de voortgangsrapportage van 2016 lees je meer over de onderliggende doelen en projecten.

Deel dit artikel op social media