Binnen het Directoraat Klimaat en Energie is de directie Strategie Energiesysteem verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de visie op het energiesysteem in 2050, het uitzetten van ontwikkelpaden daarnaartoe en de vertaling naar systeemkeuzes in het heden (o.a via afwegingskaders voor en integrale programmering van investeringen in infrastructuur). De directie stelt het Nationale Energieplan op en is opdrachtgever voor (bijbehorende) verkenningen en onderzoek. De directie zorgt voor de monitoring en evaluatie van de ontwikkeling van het energiesysteem en ontwikkelt en benut de daarvoor benodigde kennis, informatie en data.

Ook is de directie verantwoordelijk voor het beleid rondom energie-innovatie. De directie voert een paar grote innovatieregelingen uit en werkt aan de missiegedreven innovatie-aanpak om de klimaat- en energietransitie mede mogelijk te maken en te versnellen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met andere ministeries, de partners in de Topsector Energie en met (toegepaste) kennisinstellingen. Ze werkt op internationaal niveau samen met Europese partners, bijvoorbeeld om Europese subsidieregelingen optimaal te benutten.

Maxine was hiervoor directeur Strategische Analyses & Beleid bij TNO. Zij studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Leiden.

'Om de klimaatdoelen te behalen zal ons energiesysteem ruim voor 2050 klimaatneutraal moeten zijn. De snelheid, de omvang en de maatschappelijke impact van de energietransitie vragen om een vernieuwende aanpak. We zullen mensen, ideeën, disciplines en organisaties moeten verbinden om oplossingen te bedenken, en nieuwe kaders te formuleren. Een lange termijn aanpak en strategische keuzes zijn daarbij essentieel.'

Maxine Tillij