Nederland moet verduurzamen. Onze energievoorziening, ons voedselsysteem en onze economie zullen de komende decennia fors veranderen. Ook zullen wij ons aan de klimaatverandering moeten aanpassen. Aan deze vier opgaven wordt door verschillende overheidslagen gewerkt, maar de uitvoering komt samen in de regio. Hier ontstaan de raakvlakken, de overlap en de spanningsvelden, tussen de vier opgaven onderling maar ook met de ‘eigen’ regionale opgaven. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft in de Zuidwestelijke Delta verkend wat dit betekent voor de aanpak van de verduurzaming van Nederland.

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur heeft in de Zuidwestelijke Delta gekeken naar de vier duurzaamheidsopgaven die een grote impact op deze regio zullen krijgen: de energietransitie, de voedseltransitie, de transitie naar een circulaire economie en de aanpassing aan klimaatverandering. Deze opgaven zorgen voor grote veranderingen in de regio. Te denken valt aan: ombouw van de industrie, overgang naar grootschalige opwekking van duurzame energie, verduurzaming van de bestaande woningvoorraad en de recreatiesector, voorzieningen die beschermen bij hoogwater en droogte, en omschakeling naar kringlooplandbouw. 

Op 26 maart werd het rapport ‘De som der delen: verkenning samenvallende opgaven in de regio’ gepubliceerd. Het is te downloaden via de website van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.