In ‘Beyond Cities’ staat de wereldwijde trek naar de stad centraal. Peter Luscuere, Bob Geldermans, Martin Tenpierik en Sabine Jansen, allen verbonden aan de TU Delft, maken duidelijk welke consequenties deze trend heeft en welke onderzoeksvragen moeten worden opgelost. Het concept van ‘positive footprints’ wordt toegepast op alle natuurlijke hulpbronnen.

Er is een massale, wereldwijde migratie van bevolking naar (groot)stedelijke gebieden. Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) was in 1960 nog slechts 34% van de wereldbevolking gehuisvest in steden terwijl dat naar verwachting in 2030 70% zal zijn. Daarbij is de totale bevolking in deze periode toegenomen van 3 miljard naar bijna 9 miljard. Dit betekent een enorme concentratie van mensen, sociale interacties, van creativiteit en dus van mogelijkheden. Aan de andere kant betekent dit ook: een concentratie van lucht- en watervervuiling, van logistieke problemen voor energie, voedsel en afval, kortom ook een groot aantal uitdagingen.

Het thema is belangrijk en veelomvattend. De vraagstukken zijn per definitie transdisciplinair en vragen om de input van vele experts: architecten, economen, milieukundigen en vele anderen. We kunnen de problemen niet langer uitsluitend in de context van één gebouw of één discipline aan. De stad wordt het speelveld, samenwerking tussen disciplines een noodzaak, hernieuwbaarheid het doel.

Natuurlijke hulpbronnen
Hoe kunnen we in gemeenschappelijkheid over de grenzen van onze eigen vakgebieden een bijdrage leveren in onderzoek en beleid? Vier natuurlijke hulpbronnen zijn leidend: Energie, Water, Materialen en Top Soil. Deze laatste is de natuurlijke hulpbron voor bijna alle voedselproductie op de wereld. Deze resources worden in relatie gebracht met ecologische, economische en sociale uitdagingen. Doelstelling is te onderzoeken onder welke randvoorwaarden deze vier hulpbronnen blijvend positieve bijdragen aan onze maatschappij kunnen leveren. En dat binnen aanvaardbare milieu-effecten, financiële en sociale consequenties.

Beyond Cities